اعداد


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  

باب ۱


۱   در روز اول ماه دوم از سال دوم، بعد از آنکه قوم اسرائیل از مصر خارج شدند، در صحرای سینا، خداوند در خیمهٔ عبادت به موسی فرمود:

۲   «تمام قوم اسرائیل را برحسب خاندان و خانواده‌شان سرشماری کن.

۳   تو و هارون، تمام مردان بیست ساله و بالاتر را که قادر به جنگیدن باشند، سرشماری کنید،

۴   و سرکردهٔ هر خاندان باید در این سرشماری کمک کند.»

۵   این است نامهای رهبران هر طایفه:طايفهرئیس خانداناز طایفهٔ رئوبین:الیصور، پسر شدیئوراز طایفهٔ شمعون:شلومِئیل، پسر صوریشدایاز طایفهٔ یهودا:نحشون، پسر عمیناداب؛از طایفهٔ یساکار:نتنائیل، پسر صوغر؛از طایفهٔ زبولون:الیاب، پسر حیلون؛از طایفهٔ افرایم:الیشمع، پسر عمیهود؛از طایفهٔ منسی:جملیئیل، پسر فدهصور؛از طایفهٔ بنیامین:ابیدان، پسر جدعونی؛از طایفهٔ دان:اخیعزر، پسر عمیشدای؛از طایفهٔ اشیر:فجعیئیل، پسر عکران؛از طایفهٔ جاد:الیاساف، پسر دعوئیل؛از طایفهٔ نفتالی:اخیرع، عینان؛

۶   اشخاص فوق، سرکردگان قوم اسرائیل بودند که برای این‌کار انتخاب شدند.

۷   در همان روز موسی، هارون و سرکردگان طایفه‌ها، تمام مردان بیست ساله و مسن‌‌تر را برای نام‌نویسی در صحرای سینا، فراخواندند و همان‌طور که خداوند به موسی امر فرموده بود، هرکس برحسب خاندان و خانواده‌اش نام‌نویسی شد.

۸   نتیجهٔ نهایی سرشماری از این قرار بود:از طایفهٔ رئوبین پسر اول یعقوب: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و آمادهٔ خدمت سربازی بودند، برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان چهل و شش هزار و پانصد نفر بود.

۹   از طایفهٔ شمعون: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بود.

۱۰   از طایفهٔ جاد: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان چهل و پنج هزار ششصد و پنجاه نفر بود.

۱۱   از طایفهٔ یهودا: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان هفتاد و چهار هزار و ششصد نفر بود.

۱۲   از طایفهٔ یساکار: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بود.

۱۳   از طایفهٔ زبولون: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بود.

۱۴   از طایفهٔ افرایم پسر یوسف: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و براى خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طایفهٔ خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان چهل هزار و پانصد نفر بود.

۱۵   از منسی پسر یوسف: تمام مردانی را که بیست ساله وبالاتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان سی و دو هزار و دویست نفر بود.

۱۶   از طایفهٔ بنیامین: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر وبرای خدمت سربازی آماده بودند، بر حسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان سی و پنج هزار و چهارصد نفر بود.

۱۷   از طایفهٔ دان: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان شصت و دو هزار و هفتصد نفر بود.

۱۸   از طایفهٔ اشیر: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان چهل و یک‌هزار و پانصد نفر بود.

۱۹   از طایفهٔ نفتالی: تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و برای خدمت سربازی آماده بودند، برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛تعدادشان پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر بود.

۲۰   این آمار کسانی است که توسط موسی، هارون و دوازده نفر از سران اسرائیل که هرکدام نماینده یک طایفهٔ بودند، سرشماری شدند.

۲۱   تعداد تمام کسانی‌که در قوم اسرائیل بیست ساله و مسن‌تر و قادر به جنگیدن بودند ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر بود.

۲۲   این سرشماری شامل طایفهٔ لاوی نبود.

۲۳   زیرا خداوند به موسی فرموده بود: «طایفهٔ لاوی باید از سربازی معاف باشد.

۲۴   وظایف آنها مربوط به خیمهٔ عبادت و نگهداری از وسایل و لوازم آن است و آنها باید در اطراف خیمه اردو بزنند.

۲۵   در هنگام نقل مکان لاویان باید آن را جمع کنند و آنها مسئول برپا کردن آن نیز هستند. اگر کس دیگری به آن نزدیک شود، باید او را کشت.

۲۶   هر طایفهٔ اسرائیل باید اردوگاه و پرچم جداگانه‌ای داشته باشد.

۲۷   لاویان باید به دور خیمهٔ عبادت، اردوی خود را برپا کنند تا خشم من برمردم اسرائیل فرود نیاید و تنها لاویان باید مسئول امور خیمهٔ عبادت باشند.»به این ترتیب آنچه را که خداوند، توسط موسی امر فرموده بود، قوم اسرائیل بجا آورد.

۲۸   به این ترتیب آنچه را که خداوند، توسط موسی امر فرموده بود، قوم اسرائیل بجا آورد.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))