اعتقادنامه رادیو صدای انجیل


ما ايمان داريم به خدای واحد،
پدر قادر مطلق
خالق آسمان و زمين،
و همۀ چيزهای ديدنی و ناديدنی.

ما ايمان داريم به يک خداوند، عيسی مسيح،
پسر يگانۀ خدا،
مولود جاودانی از پدر،
خدا از خدا،
نور از نور،
خدای حقيقی از خدای حقيقی،
که مولود است و مخلوق نی،
و او را با پدر يک ذات است.

بوسيلۀ او همه چيز وجود يافت.
و او به خاطر ما آدميان
و برای نجات ما از آسمان نزول کرد،
و به قدرت روح القدس
از مريم باکره متولد شده، بشر گرديد.
و به خاطر ما، در حومت پنطيوس پيلاطس،
مصلوب شد، رنج کشيده، مُرد، و مدفون گشت.
در روز سوم از مردگان برخاسته،
کتب مقدسه را به انجام رسانيد.
و به آسمان صعود نموده،
به دست راست پدر نشسته است.
بار ديگر با جلال میآيد،
تا زندگان و مردگان را داوری نمايد،
و ملکوت او را انتها نخواهد بود.

ما ايمان داريم به روح القدس،
خداوند و بخشندۀ حيات،
که از پدر و پسر صادر میشود.
و با پدر و پسر او را عبادت و تمجيد می بايد کرد.
او بوسيلۀ انبيا تکلم کرده است.
ما ايمان داريم به کليسای واحد جامع مقدس رسولان.
و به يک تعميد برای آمرزش گناهان معتقديم.
و قيامت مردگان و حيات عالم آينده را انتظار میکشيم.

آمين


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))