تفسیر اعمال رسولان


اعمال رسولان تنها تاریخ الهامی عهد جدید و اولین تاریخ کلیسا است. و نیز تنها کتابی که تاریخ کلیسای اولیه و روزهای آغازین ایمان مسیحی را پوشش می دهد. کتب دیگر همه با ذکر روایات و سنت ها ( و بسیاری حدس و گمان ها ) به کار لوقا نظر داشته اند. فقدان این کتاب برای ما بسیار گران تمام می شد. اگر از زندگی خداوندمان در اناجیل مستقیما به رسالت برویم ، با شکاف بسیار بزرگی روبرو هستیم مه عبور از آن دشوار است. مخاطب رسالات کدام جماعات هستند و اصولا این اجتماعات چکونه شکل گرفتند؟ اعمال رسولان به این سوال و بسیاری سوال دیگر پاسخ می دهد. این کتاب نه تنها پلی بین زندگی مسیح و تعلیم زندگی مسیحی در رسالات، بلکه حلقه ای ارتباطی بین مسیحیت و بهودیت و نیز مابین شریعت و فیض محسوب می شود. این امر یکی از بزرگترین مشکلات موجود برای تفسیر کتاب اعمال رسولان را شکل می دهد، یعنی توسعه تدریجی افق های مسیحیت از یک جنبش کوچک یهودی در اورشلیم به سوی ایمانی جهانی که حرکت خود را از این شهر با شکوه آغاز کرده است.

محتوای این کتاب


کلیسا در اورشلیم

وعده خداوند قیام کرده در مورد روح القدس ,فرمان خداوند به رسولان هنگام صعود به آسمان ,دعا و انتظار شاگردان در اورشلیم ,...

کلیسا در یهودیه و سامره

خدمت فیلیپس در سامره ,فیلیپس و خواجه حبشی ,توبه و ایمان آوردن سولس طرسوسی

کلیسا تا اقصای جهان

بشارت پطرس به امت ها , تاسیس کلیسا در انطاکیه , جفای هیرودیس و مرگ او , ...

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر اعمال رسولان


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))