مقدمه ای بر کتاب های تاریخی


برای ميليونھا نفر علاقه مند به داستانھای زيبا مخصوصاً داستانھای واقعی، رسالات تاريخی عھد عتيق جذاب و گيرا میباشند. اين کتابھا داستانھایی از مردم خداست که از سفر تثنيه شروع میشود و برای ھزاران سال تا پايان تاريخ عھد عتيق ادامه میيابد (کتابھای تغزلی و نبوتی نيز در اين دوره قراردارند ولی شامل داستان نمیباشند.)
برای کسانی که تاريخ را دوست ندارند (خواه طبيعتاً و خواه ناشی از عملکرد مبھم مورخان) تنھا میتوانيم بگوئيم که تاريخ يک مورد منحصر به فرد است. قبل از ھر چيز تاريخ کتاب مقدس در معنی واقعی کلمه يک حقيقت محض است. کتب تاريخی عھد عتيق صرفاً يک بررسی کلی دوران ھای مختلف تاريخ عبری نيست، بلکه گزيده ای از اعمال خدا در قالب داستان است. دوم اينکه يک تاريخ ھدفمند است ـ نه فقط صرفاً يک مجموعه آموزنده و سرگرم کننده بلکه تاريخی است برای اينکه ما بھتر از پيش ايمان بياوريم. به نقل از سخنان پولس رسول در عھد جديد « ھمۀ چيزھائی که از قبل مکتوب شد، برای تعليم ما نوشته شده» (روميان 15 :4)

محتوای این کتاب


گاه شماری

تقسیم بندی کلی در تاریخ محتوای کتاب مقدس

دوران یزدان سلاری

یوشع ,داوران ,روت ,

کتاب هاب پادشاهی

کتاب سموئیل ,پادشاهان ,تواریخ ایام ,

کتاب های احیاءگر

عزرا ,نحیما ,استر ,

  بارگزاری کتاب تفسیری مقدمه ای بر کتاب های تاریخی


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))