تفسیر کتاب یوشع


کتاب يوشع نبی پلی است اجتناب ناپذير بين کتب موسی نبی و کتب تاريخی اسرائيل در سرزمين کنعان. در نظم نوين کتاب ھای عبری و مسيحی رساله يوشع پنجمين کتاب عھد عتيق میباشد. برای دنيای مسيحيت رساله يوشع اولين کتاب از دوازده کتاب تاريخی (يوشع تا استر) و برای يھوديان اولين کتابی محسوب میشود که آنھا را «انبياء پيشين» مینامند (يوشع تا عزرا ـ نحميا، رسالۀ روت و تواريخ، در آخر عھد عتيق عبری آمده اند.»

محتوای این کتاب


تصرف سرزمین موعود

تدارک برای گذر از اردن ,جاسوسان اریحا , عبور از اردن ,...

تقسیم کردن سرزمین موعود

سرزمین هایی که می بایست تصرف می شد ,تخصیص زمین ,شهر های پناه گاه , ...

  بارگزاری کتاب تفسیری تفسیر کتاب یوشع


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))