دوم سموئيل


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  

باب ۲۲


۱   داوود بعد از آنکه خداوند او را از دست شائول و دیگر دشمنانش رهانید، این سرود را به سپاس نجات خود، برای خداوند سرایید:خداوند پشتیبان من است،و پناهگاه مستحکم من.

۲   خدای من، نجات‌دهندهٔ من است.او همانند یک پناهگاه از من محافظت می‌‌کند؛او مرا حمایت می‌کند و در امنیّت نگاه می‌دارد.او نجات‌دهندهٔ من است.او مرا حمایت می‌کند و از دست دشمنانم رهایی‌ام می‌‌بخشد.

۳   خداوند را که شایستهٔ سپاس و ستایش است می‌طلبم،و از شر دشمنانم در امان هستم.

۴   امواج مرگ به دورم حلقه زده‌اندو امواج نابودکننده احاطه‌ام کرده‌اند.

۵   طنابهای گور به دورم حلقه زده‌اندو مرگ، دام خود را بر سر راهم قرار داده است.

۶   در مشکلاتم به حضور خداوند زاری نمودم،از خدای خود کمک خواستم.و او از معبد خود نالهٔ مرا شنیدو فریاد من به گوشش رسید.

۷   آنگاه زمین لرزید و تکان خوردو بنیاد آسمانها از شدّت خشم او به لرزه افتاد.

۸   از سوراخهای بینی او دود برآمدو از دهانش زغال برافروخته و آتش کشنده بیرون آمد.

۹   او آسمانها را شکافت و فرود آمدو زیر پاهایش ابرهای سیاه بود.

۱۰   او با سرعت بر فرشتهٔ بالدار خود پرواز کردو بر بالهای باد پرواز کرد.

۱۱   او با تاریکی خود را پوشانیدو ابرهای سیاه باران‌زا احاطه‌اش کردند.

۱۲   از روشنی حضور او شراره‌ها زبانه کشیدند.

۱۳   خداوند نیز در آسمانها با صدای رعدآسا سخن گفت.و صدای خداوند متعال شنیده شد.

۱۴   تیرهای خود را پرتاب نمود و دشمنانش را پراکنده ساختو با رعد و برق همه را آشفته کرد.

۱۵   عمق دریا ظاهر شدو بنیاد زمین آشکار گردید،هنگامی که خداوند دشمنانش را توبیخ کردو با خشم بر آنها غرید.

۱۶   خداوند دستش را از آسمان دراز کرد و مرا برگرفت؛و از آبهای عمیق مرا بیرون کشید.

۱۷   او مرا از دست دشمنان قدرتمندمو از دست تمام کسانی‌که از من متنفّرند رهانیدآنها برایم خیلی قوی بودند.

۱۸   وقتی در سختی بودم، بر سرم ریختند،امّا خداوند از من حمایت کرد.

۱۹   او مرا کمک کرد تا از خطر رهایی یابم؛او مرا نجات داد زیرا از من خشنود بود.

۲۰   خداوند به‌خاطر نیکوکاری‌ام به من پاداش دادو به‌خاطر بی‌گناهی‌ام به من برکت عطا نمود.

۲۱   من دستورات خداوند را بجا آورده‌امو روی خود را از خدا برنگردانیده‌ام.

۲۲   احکام او را انجام داده‌امو از اوامر او سرپیچی نکرده‌ام.

۲۳   در پیشگاه او بی‌عیب بودهو از گناه دوری کرده‌ام.

۲۴   بنابراین به‌خاطر نیکوکاری‌ام به من پاداش داد،و به‌خاطر بی‌گناهی‌ام به من برکت عطا نمود.

۲۵   ای خداوند، تو با اشخاص وفادار، وفادار هستیو به مردم بی‌عیب، نیکویی می‌کنی.

۲۶   با کسانی‌که پاک هستند با پاکی رفتار می‌نماییو با کسانی‌‌‌که کجرو هستند مخالفت می‌کنی.

۲۷   تو فروتنان را نجات می‌بخشی،و اشخاص متکبّر را سرنگون می‌کنی.

۲۸   ای خداوند، تو نور من هستیتاریکی مرا روشن گردان.

۲۹   با نیروی تو به دشمن یورش می‌برمو دژهای آنان را درهم می‌شکنم.

۳۰   راه خدا کامل و وعدهٔ خدا قابل اطمینان است،او حافظ کسانی‌ است که به او پناه می‌برند.

۳۱   خداوند، تنها خداست؛خدا تنها تکیه‌گاه ماست.

۳۲   این خدا، پناهگاه پایدار من استو راه من را امن ساخته است.

۳۳   پاهای مرا مانند پاهای آهو ساختهو بر کوهها استوارم نموده است.

۳۴   دستهایم را برای جنگ تعلیم می‌دهدتا بتوانم قویترین کمان را به دست گیرم.

۳۵   ای خداوند تو از من حمایت نموده و مرا نجات دادی،کمک تو مرا به عظمت رسانید.

۳۶   راه را برای قدمهایم هموار ساختی،تا پاهایم نلغزند.

۳۷   دشمنانم را تعقیب کردم و آنها را شکست دادم؛و تا آنها را از بین نبردم بازنگشتم.

۳۸   آنها را بکلّی پایمال نمودم تا دیگر بر نخیزندو به زیر پاهایم جان دادند.

۳۹   تو برای مبارزه به من نیرو بخشیدیو دشمنانم زیر پاهایم جان دادند.

۴۰   دشمنانم را متواری ساختیو کسانی را که از من نفرت داشتند، نابود کردم.

۴۱   آنها برای کمک زاری می‌کنند، امّا کسی به دادشان نمی‌رسد.خداوند را صدا کردند، امّا او به آنها جوابی نداد.

۴۲   من آنها را همچون غبار زمین، خُرد کردمو به زیر پاهای خود مانند گل و لای کوچه پایمال نمودم.

۴۳   تو مرا از دست مردم ستیزه‌گر رهانیدی،و فرمانروایی مرا بر ملّتها حفظ نمودی؛مردمی را که نمی‌شناختم، اکنون مرا خدمت می‌کنند.

۴۴   بیگانگان نزد من تعظیم می‌کنندو دستوراتم را فوراً اطاعت می‌نمایند.

۴۵   آنها دلسرد شده‌اندو با ترس و لرز از قلعه‌‌های خود بیرون می‌آیند.

۴۶   خداوند زنده است! حامی خود را ستایش می‌کنم!متبارک باد خدای قدرتمند که مرا نجات می‌دهد!

۴۷   او در برابر دشمنانم مرا پیروزی می‌بخشدو ملل جهان را به دست من مغلوب می‌سازد.

۴۸   او مرا از دست دشمنانم می‌رهاند.و نزد دشمنانم سرافرازم می‌نمایدو مرا از چنگ مردم ظالم نجات می‌دهد.

۴۹   بنابراین من تو را در میان ملّتها ستایش می‌کنمو سرود نیایش برای تو می‌خوانم.خداوند پیروزی و افتخار را نصیب پادشاه برگزیدهٔ خود می‌کندو به برگزیدهٔ خود داوود، و فرزاندان اوبرای همیشه رحمت و شفقت نشان می‌دهد.

۵۰   خداوند پیروزی و افتخار را نصیب پادشاه برگزیدهٔ خود می‌کندو به برگزیدهٔ خود داوود، و فرزاندان اوبرای همیشه رحمت و شفقت نشان می‌دهد.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))