عزرا


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  

باب ۲


۱   بسیاری از تبعیدشدگان، بابل را ترک کردند و به شهرهای خود در اورشلیم و یهودیه بازگشتند. خانواده‌های ایشان از زمانی که نبوکدنصر آنها را اسیر کرده بود، در بابل زندگی می‌کردند.

۲   رهبران آنها عبارت بودند از: زرُبابل، یشوع، نحمیا، سرایا، رعیلایا، مردخای، بلشان، مسفار، بغوای، رحوم، و بعنه.فهرست خاندانهای اسرائیل که از تبعید برگشتند و جمع نفرات هر خاندان به این شرح می‌باشد:

۳   فرعوش -‌دو هزار و یکصد و هفتاد و دو نفر،شفطیا -‌سیصد و هفتاد و دو نفر،آرح -‌هفتصد و هفتاد و پنج نفر،فحت موآب (خاندان یشوع و یوآب) -‌دو هزار و هشتصد و دوازده نفر،عیلام -‌یک‌هزار و دویست و پنجاه و چهار نفر،زتو -‌نُهصد و چهل و پنج نفر،زکای -‌هفتصد و شصت نفر،بانی -‌ششصد و چهل و دو نفر،بابای -‌ششصد و بیست و سه نفر،ازجد -‌یک‌هزار و دویست و بیست و دو نفر،ادونیقام -‌ششصد و شصت و شش نفر،بغوا -‌دو هزار و پنجاه و شش نفر،عادین -‌چهارصد و پنجاه و چهار نفر،آطیر (از خاندان حزقیا) -‌نود و هشت نفر،بیصای -‌سیصد و بیست و سه نفر،یوره -‌یکصد و دوازده نفر،حاشوم -‌دویست و بیست و سه نفر،جبار -‌نود و پنج نفر.

۴   افرادی که اجدادشان در شهرهای زیر زندگی می‌کردند نیز بازگشتند:بیت‌لحم -‌یکصد و بیست و سه نفر،نطوفه -‌پنجاه و شش نفر،عناتوت -‌یکصد و بیست و هشت نفر،عزموت -‌چهل و دو نفر،قریت عاریم، کفیره و بئیروت -‌هفتصد و چهل و سه نفر،رامه و جبع -‌ششصد و بیست و یک نفر،مکماس -‌یکصد و بیست و دو نفر،بیت‌ئیل و عای -‌دویست و بیست و سه نفر،نِبو -‌پنجاه و دو نفر،مغبیش -‌یکصد و پنجاه و شش نفر،عیلام (یکی دیگر) -‌یک‌هزار و دویست و پنجاه و چهار نفر،حاریم -‌سیصد و بیست نفر،لود، حادید و اونو -‌هفتصد و بیست و پنج نفر،اریحا -‌سیصد و چهل و پنج نفر،سنائت -‌سه هزار و ششصد و سی نفر.

۵   از کاهنان، این خاندانها از تبعید بازگشتند:یدعیا از نسل یشوع -‌نُهصد و هفتاد و سه نفر،امیر -‌یک‌هزار و پنجاه و دو نفر،فحشور -‌یک‌هزار و دویست و چهل و هفت نفر،حاریم -‌یک‌هزار و هفده نفر.

۶   از طایفهٔ لاوی، خاندانهای زیر برگشتند:یشوع و قدمیئیل از نسل هودویا -‌هفتاد و چهار نفر،سرایندگان معبد بزرگ از نسل آساف -‌یکصد و بیست و هشت نفر،نگهبانان معبد بزرگ از خاندان شلوم، آطیر، طلمون، عقوب، حطیطا و شوبای -‌یکصد و سی و نُه نفر.

۷   از خادمان معبد بزرگ، خاندانهای زیر از تبعید بازگشتند:صیحا، حسوفا، طباعوت،قیروس، سیعها، فادوم،لبانه، حجابه، عقوب،حاجاب، شملای، حانان،جدیل، حجر، رآیا،رصین، نقودا، جزام،عزه، فاسیح، بیسای،اسنه، معونیم، نفوسیم،بقبوق، حقوفا، حرحور،بصلوت، محیدا، حرشا،برقوس، سیسرا، تامح،نصیح، و حطیفا.

۸   از خادمان سلیمان، خاندانهای زیر از تبعید بازگشتند:سوطای، هصوفرت، فرودا،یعله، درقون، جدیل،شفیطا، حطیل، فوخرت، حظباییم، و آمی.

۹   تعداد کلّ کارگران معبد بزرگ و خادمان سلیمان که از تبعید بازگشتند سیصد و نَود و دو نفر بود.

۱۰   ششصد و پنجاه و دو نفر به خاندانهای دلایا، طوبیا، و نقودا تعلّق داشتند. اینها از آبادیهای تل ملح، تل خرشا، کروب، ادان، و امیر آمده بودند، امّا آنها نتوانستند ثابت کنند که از نسل قوم اسرائیل هستند.

۱۱   خاندانهای زیر که از کاهنان بودند نتوانستند مدارک لازم را برای اثبات نسبت خود با کاهنان پیدا کنند: حبایا، هقصوص، و برزلائی (که با یکی از دختران خاندان برزلائی جلعادی ازدواج کرده بود و نام خاندان پدر زن خود را هم گرفته بود.) چون آنها نتوانستند ثابت کنند اجدادشان چه کسانی هستند، از کهانت محروم شدند.

۱۲   فرماندار یهودی به آنها اجازه نداد از غذاهای نذری که تقدیم معبد بزرگ می‌شد بخورند، مگر آن که کاهنی در آنجا حضور می‌داشت و می‌توانست از اوریم و تُمیم استفاده کند.

۱۳   تعداد کلّ افرادی که از تبعید بازگشتند -‌چهل و دو هزار و سیصد و شصت نفر،خادمان آنها هم مرد و هم زن -‌هفت هزار و سیصد و سی و هفت نفر.سرایندگان همراه ایشان (هم زن و هم مرد) -‌دویست نفر بودند.اسب -‌هفتصد و سی و شش رأس،قاطر -‌دویست و سی و پنج رأس،شتر -‌چهارصد و سی و پنج نفر،الاغ -‌شش هزار و هفتصد و بیست رأس.

۱۴   وقتی تبعیدیان به معبد بزرگ خداوند در اورشلیم رسیدند، برخی از سران خاندانها، هدایای داوطلبانه به خزانه بخشیدند تا معبد بزرگ اورشلیم در مکان سابقش دوباره ساخته شود.

۱۵   هرکس به اندازهٔ توانایی خود کمک کرد و جمع هدایای آنها بالغ بر پانصد کیلو طلا، دو هزار و هشتصد کیلو نقره و صد ردای کهانت ‌شد.کاهنان، لاویان، و بعضی از مردم در داخل یا نزدیک شهر اورشلیم ساکن شدند. سرایندگان، نگهبانان معبد بزرگ، و کارگران معبد بزرگ در نزدیکی شهرها ساکن شدند و بقیّهٔ بنی‌اسرائیل در همان شهرهایی سکونت گزیدند که اجدادشان قبلاً زندگی می‌کردند.

۱۶   کاهنان، لاویان، و بعضی از مردم در داخل یا نزدیک شهر اورشلیم ساکن شدند. سرایندگان، نگهبانان معبد بزرگ، و کارگران معبد بزرگ در نزدیکی شهرها ساکن شدند و بقیّهٔ بنی‌اسرائیل در همان شهرهایی سکونت گزیدند که اجدادشان قبلاً زندگی می‌کردند.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))