یوشع


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  

باب ۱۹


۱   قرعه دوم برای خاندانهای طایفهٔ شمعون بود. سرزمین ایشان تا سرزمین یهودا می‌رسید.

۲   و شامل این شهرها بود: بئرشبع، شبع، مولادا،

۳   حصرشوعال، بالح، عاصم،

۴   التولد، بتول، حُرما،

۵   صقلغ، بیت مرکبوت، حصرسوسه،

۶   بیت لباعوت و شاروحن. جمعاً سیزده شهر با روستاهای اطراف آنها.

۷   عین، رِمون، عاتر و عاشان، جمعاً چهار شهر با روستاهای اطراف آنها.

۸   این روستاها با تمام شهرهای اطراف که آن تا بعلت بئیر یا رامه، در جنوب ادامه داشت، به خاندان طایفهٔ شمعون تعلّق گرفت.

۹   چون وسعت سرزمین طایفهٔ یهودا بیش از نیاز آنان بود، بنابراین قسمتی از آن به طایفهٔ شمعون داده شد.

۱۰   قرعه سوم به نام خاندان طایفهٔ زبولون درآمد. وسعت سرزمین آنها تا به سارید می‌رسید.

۱۱   از آنجا به طرف غرب به مرعله و دباشه و تا وادی مشرق از یقنعام ادامه داشت.

۱۲   از سارید به طرف مشرق به سرحد کسلوت تابور و بعد به دابره و تا یافیع می‌رسید.

۱۳   از آنجا به طرف مشرق تا جت حافر و عت‌قاصین و بعد از راه نیعه به طرف رِمون می‌‌رفت.

۱۴   از طرف شمال به حناتون دور زده به درّهٔ یفتحئیل ختم می‌‌شد.

۱۵   این سرزمین شامل شهرهای قطه، نهلال، شمرون، یداله و بیت‌لحم که با روستاهای اطراف آنها،

۱۶   جمعاً دوازده شهر بودند. این شهرها و روستاهای آن سهم طایفهٔ زبولون بودند که به خاندانهای آنها داده شد.

۱۷   قرعه چهارم به نام خاندانهای طایفهٔ یساکار درآمد.

۱۸   سرزمین آنها شامل شهرهای یزرعیل، کسلوت، شونم،

۱۹   حفارایم، شیئون، اناحره،

۲۰   ربیت، قشیون، آبص،

۲۱   رمه، عین جنیم، عین حده و بیت فصیص بود.

۲۲   سرحد این سرزمین با تابور، شحصیمه و بیت شمس هم تماس داشت و تا رود اردن می‌رسید.

۲۳   این بود زمین خاندانهای طایفهٔ یساکار. جمعاً شانزده شهر با روستاهای اطراف آنها.

۲۴   قرعه پنجم به نام خاندانهای طایفهٔ اشیر درآمد.

۲۵   سرزمین ایشان شامل حلقه، حلی، باطن، اکشاف،

۲۶   الملك، عمعاد و مشال بود. و سرحد غربی آن با کرمل و شحور لبنه تماس داشت.

۲۷   بعد این سرحد به طرف شرق دور زده به بیت داجون و از آنجا به زبولون و درّهٔ یفتحئیل در شمال رسیده، بعد به طرف بیت عامق و نعیئیل و سپس به طرف شمال به کابول،

۲۸   حبرون، رحوب، حمون، قانه و تا به صیدون بزرگ ادامه داشت.

۲۹   از آنجا به سرحد رامه پیچیده، به شهر مستحکم صور می‌رسید. از آن نقطه تا حوصه ادامه پیدا کرده، انتهای آن دریای مدیترانه بود. این منطقه شامل محلب، اکزیب،

۳۰   عمه، عفیق و رحوب بود. جمعاً بیست و دو شهر با روستاهای اطراف آنها.

۳۱   این شهرها با دهاتشان مربوط ملکیّت خاندانهای طایفهٔ اشیر بودند.

۳۲   قرعه ششم به نام خاندانهای طایفهٔ نفتالی درآمد.

۳۳   سرحد زمین آنها از حالف در بلوطی که در صنعیم است شروع شده به ادامی‌ ناقب و یبنئیل و تا لقوم ادامه داشت و انتهای آن رود اردن بود.

۳۴   از آنجا به طرف غرب پیچیده به آزنوت تابور و بعد به حقوق می‌رسید. و با زبولون در جنوب، با اشیر در مغرب و با رود اردن در مشرق تماس داشت.

۳۵   شهرهای مستحکم آن صدیم، صیر، حمت، رقت، کنارت،

۳۶   ادامَه، رامه، حاصور،

۳۷   قادش، اذرعی، عین حاصور،

۳۸   یرون، مجدلئیل، حوریم، بیت عناه و بیت شمس بودند. جمعاً نوزده شهر با روستاهای اطراف آنها.

۳۹   این بود زمین خاندانهای طایفهٔ نفتالی با شهرها و روستاهای آنها.

۴۰   قرعه هفتم به نام خاندانهای طایفهٔ دان درآمد.

۴۱   سرزمین ایشان شامل شهرهای صرعه، اشتئول، عیرشمس،

۴۲   شعلبین، ایالون، یتله،

۴۳   ایلون، تمنه، عقرون،

۴۴   التقیه، جبتون، بعله،

۴۵   یهود، بنی‌برق، جت رِمون،

۴۶   میاه یرقون، رقون و منطقهٔ اطراف یافا بود.

۴۷   وقتی طایفهٔ دان سرزمین خود را از دست دادند، به لشم حمله نموده، آن را تصرّف کردند. مردم آنجا را با دَم شمشیر کشتند و در آنجا سکونت اختیار کرده و نام آن شهر را از لشم به دان، که اسم جدشان بود، تبدیل نمودند.

۴۸   این شهرها و روستاهای اطراف آنها متعلّق به خاندانهای طایفهٔ دان بودند.

۴۹   هنگامی‌ که مردم اسرائیل تقسیم سرزمینها را به پایان رساندند، ایشان در میان خود، به یوشع پسر نون نیز سهمی‌ دادند.

۵۰   طبق دستور خداوند و انتخاب خودش، شهر تمنه سارح را که در کوهستان افرایم بود برای او تعیین کردند. یوشع آن را دوباره آباد کرد و در آنجا سکونت اختیار نمود.به این ترتیب العازار کاهن، یوشع پسر نون و رهبران طایفه‌های اسرائیل، آن سرزمین را در حضور خداوند، در مقابل دروازهٔ خیمهٔ مقدّس در شیلوه تقسیم کردند.

۵۱   به این ترتیب العازار کاهن، یوشع پسر نون و رهبران طایفه‌های اسرائیل، آن سرزمین را در حضور خداوند، در مقابل دروازهٔ خیمهٔ مقدّس در شیلوه تقسیم کردند.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))