یوشع


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  

باب ۲۱


۱   رهبران فامیل لاویان، پیش العازار کاهن، یوشع پسر نون و بزرگان طایفه‌های بنی‌اسرائیل به شیلوه، در سرزمین کنعان آمده، گفتند:

۲   «طبق دستور خداوند به موسی، باید شهرهایی برای زندگی ما و چراگاههایی هم برای گلّه‌های ما، به ما داده شود.»

۳   بنابراین مطابق فرمان خداوند، مردم اسرائیل شهرهایی را با چراگاههای آنها برای لاویان و گلّه‌های ایشان تعیین کردند.

۴   خاندان قهاتیان اولین خانواده از طایفهٔ لاوی بودند که قرعه به نام ایشان درآمد. برای این خانواده‌ها که از فرزندان هارون بودند سیزده شهر در سرزمین یهودا، شمعون و بنیامین تعیین کردند.

۵   به بقیّهٔ خاندان قهاتیان، ده شهر در طایفهٔ افرایم، دان و نصف طایفهٔ منسی داده شد.

۶   برای خاندان جرشونیان سیزده شهر در طایفه‌های یساکار، اشیر، نفتالی و نصف طایفهٔ منسی در باشان تعیین کردند.

۷   به خانوادهٔ خاندان مراری دوازده شهر در طایفه‌های رئوبین، جاد و زبولون داده شد.

۸   این شهرها و چراگاهها را مردم اسرائیل، طبق فرمان خداوند به موسی، به حکم قرعه به لاویان دادند.

۹   اینها شهرهایی هستند در طایفه‌های یهودا و شمعون که به فرزندان هارون که قهاتیان بودند، دادند.

۱۰   آنها نخستین کسانی از طایفهٔ لاوی بودند که قرعه به نام ایشان درآمد.

۱۱   این شهرها را برای ایشان تعیین نمودند: قریت اربع (اربع پدر عناق بود) که اکنون آن را حبرون می‌‌گویند و در کوهستان یهودا واقع است با چراگاههای اطراف آن.

۱۲   امّا مزرعه و روستاهای اطراف آن قبلاً به کالیب پسر یفنه داده شده بود.

۱۳   ‌علاوه بر حبرون که یکی از شهرهای پناهگاه بود، این شهرها را نیز با چراگاههای اطراف آنها به فرزندان هارون کاهن دادند:

۱۴   لبنه، یتیر، اشتموع،

۱۵   حولون،

۱۶   دبیر، عین، یطه و بیت شمس جمعاً نه شهر از دو طایفهٔ یهودا و شمعون.

۱۷   از طایفهٔ بنیامین: جبعون، جبعه،

۱۸   عناتوت و علمون.

۱۹   شهرهایی که به فرزندان هارون کاهن دادند، سیزده شهر با چراگاههای اطراف آنها بودند.

۲۰   به بقیّهٔ خانوادهٔ لاویان از خاندان قهات این شهرها را با چراگاههای اطراف آنها، از طایفهٔ افرایم دادند:

۲۱   شکیم شهر پناهگاه قاتلین در کوهستان افرایم، جازر،

۲۲   قبصایم و بیت حورون جمعاً چهار شهر.

۲۳   از طایفهٔ دان چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها: التقیه، جبتون،

۲۴   ایلون و جت رِمون.

۲۵   از نصف طایفهٔ منسی غربی: تعنک، جت رِمون جمعاً دو شهر با چراگاههای اطراف آنها.

۲۶   به این ترتیب خاندان قهاتیان ده شهر با چراگاههای آنها دریافت کردند.

۲۷   یک خانوادهٔ دیگر لاوی، یعنی خاندان جرشونیان، این دو شهر را با چراگاههای اطراف آنها در نصف طایفهٔ منسی در باشان به دست آوردند: شهر جولان شهر پناهگاه در باشان و شهر بعشتره.

۲۸   از طایفهٔ یساکار: قشیون، دابره،

۲۹   یرموت و عین جنیم جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها.

۳۰   از طایفهٔ اشیر: میشال، عبدون،

۳۱   حلقات و رحوب جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها.

۳۲   از طایفهٔ نفتالی: قادش شهر پناهگاه در جلیل، حموت دور و قرتان جمعاً سه شهر با چراگاههای اطراف آنها.

۳۳   سپس به خانواده‌های خاندان جرشونیان سیزده شهر با چراگاههای اطراف آنها داده شد.

۳۴   به بقیّهٔ لاویان یعنی خاندان مراری چراگاههای اطراف آنها در طایفهٔ زبولون داده شد که عبارت بودند از: یقنعام، قرته،

۳۵   دمنه و نحلال جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها.

۳۶   از طایفهٔ رئوبین: باصر، یهصه،

۳۷   قدیموت و میفعه جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها.

۳۸   از طایفهٔ جاد: راموت شهر پناهگاه در جلعاد، محنایم،

۳۹   حشبون و یعزیر جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف آنها.

۴۰   آن دوازده شهر را برای خاندان مراری، که بقیّهٔ طایفهٔ لاوی بودند، تعیین کردند.

۴۱   به این ترتیب برای طایفهٔ لاوی جمعاً چهل و هشت شهر را با چراگاههای اطراف آنها در بین طایفه‌های اسرائیل تعیین کردند.

۴۲   قوم اسرائیل سر انجام همهٔ آن سرزمین را، همان‌طور که خداوند وعده داده بود که به ملکیّت ایشان می‌‌دهد، به دست آوردند و در آنجا زندگی را شروع کردند.

۴۳   خداوند همان‌گونه که وعده فرموده بود، در هر گوشه آن سرزمین آرامی‌ برقرار کرد. هیچ‌یک از دشمنان ایشان نمی‌توانست در مقابل آنها مقاومت کند، زیرا خداوند، بنی‌اسرائیل را بر تمام دشمنان پیروز می‌‌ساخت.خداوند به تمام وعده‌هایی که به مردم اسرائیل داده بود، وفا کرد.

۴۴   خداوند به تمام وعده‌هایی که به مردم اسرائیل داده بود، وفا کرد.


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))