اول تواريخ


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  

باب ۲


۱   اینها فرزندان یعقوب بودند: رئوبین، شمعون، لاوی، یهودا، یساکار، زبولون، دان، یوسف، بنیامین، نفتالی، جاد و اشیر.

۲   عیر، اونان و شیله پسران یهودا بودند که زنش، بتشوع کنعانی به دنیا آورد. عیر، پسر اول یهودا چون یک شخص شریر بود، خداوند او را کشت.

۳   بیوهٔ عیر و یهودا صاحب دو پسر به نامهای فارص و زارح شدند، بنابراین یهودا دارای پنج پسر بود.

۴   حصرون و حامول پسران فارص بودند.

۵   زارح دارای پنج پسر به نامهای زمری، ایتان، هیمان، کلکول و دارع بود.

۶   عاکار، پسر کرمی اشیایی را که وقف خداوند شده بودند، برای خود نگه داشت و در نتیجه، مصیبت بزرگی بر سر مردم اسرائیل آورد.

۷   عزریا پسر ایتان بود.

۸   یرحمئیل، رام و کلوبای پسران حصرون بودند.

۹   رام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نحشون، رهبر طایفهٔ یهودا بود.

۱۰   نحشون پدر سلما و سلما پدر بوعز بود.

۱۱   بوعز پدر عوبید و عوبید پدر یَسی بود.

۱۲   اولین پسر یَسی الیاب، دوّمی ابیناداب، سومی شمعه،

۱۳   چهارمی نتنئیل، پنجمی ردای،

۱۴   ششمی اوصم و هفتمی داوود بود.

۱۵   خواهرانشان صرویه و ابیجایل بودند.صرویه سه پسر به نامهای ابیشای، یوآب و عسائیل داشت.

۱۶   ابیجایل با یتر اسماعیلی ازدواج نمود و عماسا را به دنیا آورد.

۱۷   کالیب، پسر حصرون از دو زن خود، عزوبه و یریعوت دارای سه پسر به نامهای یاشر، شوباب و اردون شد.

۱۸   وقتی عزوبه مُرد، کالیب با افرات عروسی کرد و افرات حور را به دنیا آورد.

۱۹   حور پدر اوری و اوری پدر بصلئیل بود.

۲۰   بعد حصرون در سن شصت سالگی با دختر ماخیر، پدر جلعاد عروسی کرد و از او صاحب یک پسر به نام سَجُوب شد.

۲۱   سجوب پدر یائیر بود و او بیست و سه شهر را در سرزمین جلعاد اداره می‌کرد،

۲۲   امّا جشور و ارام شهر یائیر را با قنات و شصت روستای اطراف آن تصرّف کردند. اشخاص مذکور همه پسران ماخیر، پدر جلعاد بودند.

۲۳   بعد از وفات حصرون در کالیب افراته، ابیه زن حصرون، اشحور، پدر تقوع را به دنیا آورد.

۲۴   پسران یرحمئیل، عبارت بودند از: رام پسر اول، بونه، اورن، اوصم و اخیا.

۲۵   یرحمئیل یک زن دیگر هم به نام عطاره داشت و او مادر اونام بود.

۲۶   معص، یامین و عاقر پسران رام،

۲۷   شمای و یاداع پسران اونام و ناداب و ابیشور پسران شمای بودند.

۲۸   نام زن ابیشور ابیحایل بود و او احبان و مولید را به دنیا آورد.

۲۹   سَلَد و افایم پسران ناداب بودند. سلد بدون پسر از دنیا رفت.

۳۰   یشعی پسر افایم، شیشان پسر یشعی و احلای پسر شیشان بود.

۳۱   یاداع، برادر شمای دو پسر داشت به نامهای یَتَر و یوناتان. یتر بدون فرزند مُرد.

۳۲   فالَت و زازا پسران یوناتان بودند. اشخاص نامبرده پسران یرحمئیل بودند.

۳۳   شیشان پسری نداشت، امّا دارای چند دختر بود. او یک غلام مصری داشت که نام او یرحاع بود.

۳۴   شیشان دختر خود را به یرحاع داد و یرحاع دارای پسری شد به نام عتای.

۳۵   عتای پدر ناتان، ناتان پدر زاباد،

۳۶   زاباد پدر افلال، افلال پدر عوبید،

۳۷   عوبید پدر ییهو، ییهو پدر عزریا،

۳۸   عزریا پدر حالص، حالص پدر العاسه،

۳۹   العاسه پدر سِسمای، سسمای پدر شلوم،

۴۰   شلوم پدر یقمیا و یقمیا پدر الیشمع بود.

۴۱   پسران کالیب، برادر یرحمئیل: پسر اول او میشاع پدر زیف بود، زیف پدر ماریشه و ماریشه پدر حبرون بود.

۴۲   قورح، تفوح، راقم و شامع پسران حبرون بودند.

۴۳   شامع پدر راحم، راحم پدر یرقعام و راقم برادر شامع، پدر شمای بود.

۴۴   ماعون پسر شمای و بیت صور پسر ماعون بود.

۴۵   عیفا، صیغه کالیب، حاران، موصا و جازیز را به دنیا آورد. حاران نیز پسری به نام جازیز داشت.

۴۶   (راجَم، یوتام، جیشان، فالت، عیفا و شاعف پسران یهدای بودند.)

۴۷   معکه، صیغه دیگر کالیب، شابَر و تِرحَنَه را به دنیا آورد.

۴۸   او همچنین مادر شاعف، پدر مَدمَنه، شوا، پدر مَکْبینا و پدر جبعا بود و کالیب یک دختر هم به نام عکسه داشت.

۴۹   اشخاص نامبرده پسران کالیب بودند.فرزندان حور، پسر اول افراته اینها بودند: شوبال، بانی شهر قریت یعاریم،

۵۰   سلما، بانی شهر بیت‌لحم و حاریف، بانی شهر بیت جادر.

۵۱   فرزندان شوبال، بانی قریت یعاریم، هرواه و نصف خانوادهٔ منوحوت بودند.

۵۲   خاندانهایی که در قریت یعاریم زندگی می‌کردند اینها بودند؛ یتریان، فوتیان، سوماتیان، مشراعیان از ایشان خانواده‌های صارعاتیان و اِشطاولیان بوجود آمدند.

۵۳   پسران سلما، بانی بیت‌لحم، جدّ نطوفاتیان، عطروت بیت یوآب، نصف مانحتیان و صرعیان.خاندانهایی که در نوشتن و نویسندگی مهارت داشتند و در یعبیص زندگی می‌کردند: ترهاتیان، شمعاتیان و سوکاتیان بودند. ایشان قینانیانی بودند که از نسل ریکاب فرزند حمات بودند.

۵۴   خاندانهایی که در نوشتن و نویسندگی مهارت داشتند و در یعبیص زندگی می‌کردند: ترهاتیان، شمعاتیان و سوکاتیان بودند. ایشان قینانیانی بودند که از نسل ریکاب فرزند حمات بودند.


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))