اول تواريخ


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  

باب ۸


۱   پسران بنیامین اینها بودند: اولی بالع، دوّمی اشبیل، سومی اخرخ،

۲   چهارمی نوحه و پنجمی رافا.

۳   ادّار، جیرا، ابیهود،

۴   ابیشوع، نعمان، اخوخ،

۵   جیرا، شفوفان و حورام پسران بالع بودند.

۶   پسران احود که رؤسای خانواده‌های خود بودند، در جبعه سکونت می‌کردند. آنها در جنگ دستگیر و به مناحت تبعید شدند.

۷   نامهای آنها نعمان، اخیا و جیرا بودند. جیرا پدر عزا و اخیحود بود.

۸   شحرایم زنهای خود، حوشیم و بعرا را طلاق داد،

۹   سپس وقتی در سرزمین موآب زندگی می‌کرد با خوداش ازدواج نمود و دارای هفت پسر شد. نامهایشان یوباب، ظیبا، میشاع، مَلکام،

۱۰   بعوص، شکیا و مرمه و همهٔ آنها رؤسای خانواده‌های خود بودند.

۱۱   از یک زن دیگر خود که حوشیم نام داشت، صاحب دو پسر به نامهای ابیطوب و الفعل شد.

۱۲   عابر، مشعام و شامر پسران الفعل بودند. شامر شهرهای اونو و لود را با روستاهای اطراف آنها آباد کرد.

۱۳   پسران دیگرش بریعه و سامع رؤسای خانواده بودند و در ایلون سکونت داشتند و آنها بودند که ساکنان جت را از وطنشان اخراج کردند.

۱۴   اخیو، شاشق، یریموت،

۱۵   زَبَدیا، عارد، عادر،

۱۶   میکائیل، یشفه و یوخا پسران بریعه بودند.

۱۷   زَبَدیا، مَشلام، حزقی، حابر،

۱۸   یَشمَرای، یزلیا و یوباب پسران الفعل بودند.

۱۹   یعقیم، زِکری، زبدی،

۲۰   الیعینای، صلتای، ایلی‌ئیل،

۲۱   ادایا، برایا و شِمرَت پسران شمعی بودند.

۲۲   یشفان، عابر، ایلی‌ئیل،

۲۳   عبدون، زکری، حانان،

۲۴   حننیا، عیلام، عَنتوتیا،

۲۵   یفدیا و فنوئیل پسران شاشق بودند.

۲۶   شمشرای، شحریا، عتلیا،

۲۷   یعرشیا، ایلیا و زکری پسران یرحام بودند.

۲۸   اینها همه رؤسای خانواده‌های خود بودند و در اورشلیم سکونت داشتند.

۲۹   یعی‌ئیل، بانی جبعون، در جبعون زندگی می‌کرد و نام زنش معکه بود.

۳۰   پسر اول او عبدون و پسران دیگرش صور، قیس، بعل، ناداب،

۳۱   جدور، اخیو، زکریا،

۳۲   و مقلوت که پدر شماه بود در اورشلیم با خویشاوندان خود یک‌‌جا زندگی می‌کردند.

۳۳   نیر، پدر قیس، قیس پدر شائول پادشاه و شائول پادشاه پدر یوناتان، ملکیشوع، ابیناداب و اشبعل بود.

۳۴   یوناتان پدر مریب بعل و مریب بعل پدر میکا بود.

۳۵   فیتون، مالَک، تحریع و آحاز پسران میکا بودند.

۳۶   آحاز پدر یهوعده و یهوعده پدر علمت، عزموت و زمری بود. زمری پدر موصا

۳۷   و موصا پدر بنعا، بنعا پدر رافه، رافه پدر العاسه و العاسه پدر آصیل بود.

۳۸   آصیل دارای شش پسر به نامهای عَزریقام، بُکرو، اسماعیل، شعریا، عوبدیا و حانان بودند.

۳۹   برادر او، عیشق سه پسر داشت: اولی اولام، دوّمی یعوش و سومی الیفلط بود.پسران اولام مردان نیرومند، شجاع و تیراندازانی ماهر بودند. این مردان یکصد و پنجاه پسر و نوه داشتند و از طایفهٔ بنیامین بودند.

۴۰   پسران اولام مردان نیرومند، شجاع و تیراندازانی ماهر بودند. این مردان یکصد و پنجاه پسر و نوه داشتند و از طایفهٔ بنیامین بودند.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))