اول تواريخ


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  

باب ۶


۱   اینها نامهای پسران لاوی هستند: جرشون، قهات و مراری.

۲   قهات چهار پسر به نامهای عمرام، یصهار، حبرون و عُزیئیل داشت.

۳   هارون، موسی و مریم فرزندان عمرام بودند. ناداب، ابیهو، العازار و ایتامار پسران هارون بودند.

۴   العازار پدر فینحاس، فینحاس پدر ابیشوع،

۵   ابیشوع پدر بُقی، بقی پدر عُزِی،

۶   عزی پدر زَرَحیا، زرحیا پدر مرایوت،

۷   مرایوت پدر اَمَریا، امریا پدر اخیطوب،

۸   اخیطوب پدر صادوق، صادوق پدر اخیمعص،

۹   اخیمعص پدر عُزرّیا، عُزرّیا پدر یوحانان،

۱۰   یوحانان پدر عزریا (عزریا در معبد بزرگ که سلیمان در اورشلیم ساخت کاهن بود.)

۱۱   عزریا پدر امریا، امریا پدر اخیطوب،

۱۲   اخیطوب پدر صادوق، صادوق پدر شلوم،

۱۳   شلوم پدر حلقیا، حلقیا پدر عزریا،

۱۴   عزریا پدر سرایا و سرایا پدر یهوصاداق بود.

۱۵   زمانی که خداوند مردم یهودا و اورشلیم را به دست نبوکدنصر تبعید ساخت، یهوصاداق هم تبعید شد.

۱۶   چنانکه قبلا گفته شد، لاوی سه پسر به نامهای جرشون، قهات و مراری داشت و هر کدام آنها از خود دارای پسران بود.

۱۷   جرشون پدر لبنی و شمعی بود.

۱۸   عمرام، یصهار، حبرون و عُزیئیل پسران قهات،

۱۹   محلی و موشی پسران مراری بودند. ایشان فرزندان لاوی، نسل به نسل، می‌باشند:

۲۰   جرشون پدر لبنی، لبنی پدر یحت، یحت پدر زمه،

۲۱   زمه پدر یوآخ، یوآخ پدر عدو، عدو پدر زارح و زارح پدر یاترای بود.

۲۲   قهات پدر عمیناداب، عمیناداب پدر قورح، قورح پدر اسّیر،

۲۳   اسّیر پدر القانه، القانه پدر ابیاساف، ابیاساف پدر اسّیر،

۲۴   اسّیر پدر تَحَت، تخت پدر اوریئیل، اوریئیل پدر عُزیا و عُزیا پدر شاول بود.

۲۵   عماسای و اخیموت پسران القانه بودند.

۲۶   اخیموت پدر صوفای، صوفای پدر نَحَت،

۲۷   نخت پدر الیاب، الیاب پدر یروحام و یروحام پدر القانه بود.

۲۸   پسران سموئیل: اولی یوئیل و دوّمی ابیا بود.

۲۹   مراری پدر محلی، محلی پدر لبنی، لبنی پدر شمعی، شمعی پدر عزه،

۳۰   عزه پدر شمعیا، شمعیا پدر هجیا و هجیا پدر عسایا بود.

۳۱   این است نام مردانی ‌که داوود بعد از آوردن صندوق پیمان به معبد بزرگ برای نواختن موسیقی در آنجا گماشت.

۳۲   ایشان تا قبل از ساختن معبد بزرگ توسط سلیمان در اورشلیم در برابر خیمهٔ مقدّس خداوند طبق اصول مقرّر انجام وظیفه می‌کردند.

۳۳   شجره‌نامهٔ کسانی‌که این مسئولیّت را داشتند از این قرار بود: از خاندان قهات: هیمان رهبر گروه سرایندگان، پسر یوئیل که نسل او به یعقوب می‌رسد عبارت بود از: هیمان، یوئیل، سموئیل،

۳۴   القانه، یروحام، الیئیل، توح،

۳۵   صوف، القانه، مهت، عماسای،

۳۶   القانه، یوئیل، عزریا، صَفَنیا،

۳۷   تَحَت، اسّیر، ابیاساف، قورح،

۳۸   یصهار، قهات، لاوی و اسرائیل.

۳۹   برادرش آساف که در دست راست وی می‌ایستاد: آساف پسر برکیا پسر شمعی،

۴۰   میکائیل، بَعسِیا، ملکیا،

۴۱   اتنی، زارح، عدایا،

۴۲   اِیتان، زمه، شمعی،

۴۳   یحت، جرشون و لاوی.

۴۴   در سمت چپ، خویشاوندان پسران موری که از نسل لاوی بودند می‌ایستادند عبارتند از: ایتان پسر قیشی، پسر عبدی، پسر ملوک،

۴۵   حشبیا، امصیا، حلقیا،

۴۶   امصی، بانی، شامر،

۴۷   محلی، موشی، مراری و لاوی.

۴۸   سایر لاویان به وظایف مختلف در معبد خداوند خدمت می‌کردند.

۴۹   هارون و پسرانش در قربانگاه هدایای سوختنی و در قربانگاه بُخور برای کفّارهٔ گناهان مردم اسرائیل قربانی می‌کردند و کارهای مقدّسترین مکان را مطابق دستورات موسی خدمتگزار خدا بجا می‌آوردند.

۵۰   این است نامهای پسران هارون: العازار، فینحاس، ابیشوع،

۵۱   بقی، عُزی، زَرَحیا،

۵۲   مرایوت، امریا، اخیطوب،

۵۳   صادوق و اخیمعص.

۵۴   این سرزمینی است که به خاندان هارون، از خاندان قهات، واگذار شد. ایشان اولین سهم از زمینهایی را که به لاویان داده شد دریافت کردند.

۵۵   این سرزمین شامل حبرون در قلمرو یهودا و چراگاههای اطراف آن می‌شود.

۵۶   امّا زمینهای اطراف آن شهر با روستاهای آنها به کالیب پسر یفنه داده شدند.

۵۷   به نسل هارون شهرهای پناهگاه: حبرون، لبنه، با چراگاههای آنها و همچنین شهرهای یتیر، اشتموع، با چراگاههای آنها را دادند.

۵۸   حیلین، دبیر،

۵۹   عاشان، بیت شمس،

۶۰   از سرزمین بنیامین این شهرها با چراگاههایشان به خاندان قهات داده شد: جبعه، عَلَمَت و عناتوت که جمعاً سیزده شهر می‌شدند.

۶۱   ده شهر به بقیّهٔ خاندان قهات در سرزمین غربی طایفهٔ منسی به قید قرعه تعلّق گرفت.

۶۲   برای خانواده‌های خاندان جرشون سیزده شهر را در طایفه‌های یساکار، اشیر، نفتالی و نیم طایفه منسی در باشان تعیین کردند.

۶۳   به خانواده‌های مراری در سرزمین رئوبین جاد و زبولون دوازده شهر را به حکم قرعه دادند.

۶۴   به این ترتیب مردم اسرائیل برای لاویان شهرها و چراگاهها را تعیین کردند.

۶۵   از طایفه‌های یهودا، شمعون و بنیامین، شهرهای نامبرده به قید قرعه به ایشان داده شد.

۶۶   به بعضی از خانواده‌های قهات شهرهایی با چراگاههایشان از سرزمین طایفهٔ افرایم داده شد.

۶۷   که عبارت بودند از شکیم، شهر پناهگاه در کوهستان افرایم، جازر،

۶۸   یقمعام، بیت حورون،

۶۹   ایلون و جت رِمون.

۷۰   از نصف طایفهٔ منسی شهرهای عانیر و بلعام را به بقیّهٔ خانوادهٔ قهات دادند.

۷۱   شهرها و چراگاههای آنها که به خانواده‌های خاندان جرشون داده شد عبارت بودند از:در شرق سرزمین منسی شهر جولان در باشان و شهر عشتاروت.

۷۲   از طایفهٔ یساکار: قادش، دَبَرَه،

۷۳   راموت، عانیم.

۷۴   از طایفهٔ اشیر مش‌آل، عبدون،

۷۵   حقوق و رحوب.

۷۶   از طایفهٔ نفتالی قادش در جلیل، حمون و قیریتایم را با چراگاههای اطراف آنها برای پسران جرشوم تعیین کردند.

۷۷   به بقیّهٔ خانواده‌های خاندان مراری، این شهرها با چراگاههای آنها برای ایشان تعیین شد: رمونو و تابور، از سرزمین طایفهٔ زبولون.

۷۸   در سرزمین رئوبین، شرق رود اردن، مقابل شهر اریحا، باصر در بیابان، یهصه،

۷۹   قدیموت و مَیفعَت.

۸۰   از طایفهٔ جاد راموت در جلعاد، محنایم،حشبون و یعزیر را با چراگاههای اطراف آنها.

۸۱   حشبون و یعزیر را با چراگاههای اطراف آنها.


radiosedayeenjil@gmail.com | radioenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))