اول تواريخ


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  

باب ۲۴


۱   گروه نسل هارون از این قرار بود: ناداب، ابیهو، العازار و ایتامار.

۲   امّا ناداب و ابیهو قبل از پدر خود مُردند و پسری نداشتند، پس العازار و ایتامار کاهن شدند.

۳   با کمک صادوق، از نسل العازار، و اخیملک از نسل ایتامار، داوود نسل هارون را بر حسب وظایفشان گروه‌بندی کرد.

۴   نسل العازار به شانزده گروه و نسل ایتامار به هشت گروه تقسیم شدند، چون در نسل العازار تعداد مردان زیادتر بود.

۵   چون در نسل العازار و هم در نسل ایتامار مقامات معبد بزرگ و رهبران روحانی وجود داشتند، کارهای ایشان را به قید قرعه تعیین کردند.

۶   شمعیا، پسر نتنئیل که از نسل لاوی بود، منشی بود و نامها و وظایف آنها را در حضور پادشاه، مأموران او، صادوق کاهن، اخیملک پسر ابیاتار، رؤسای خانواده‌های کاهنان و لاویان -‌یک دسته از فرقه العازار و یک دسته از فرقه ایتامار‌- می‌نوشت.

۷   بیست و چهار خانواده به ترتیب زیر برحسب قرعه به وظایف خود گماشته شدند: ۱) یهویاریب؛ ۲) یعدیا؛ ۳) حاریم؛ ۴) سعوریم؛ ۵) ملکیه؛ ۶) میامین؛ ۷) هقوص؛ ۸) ابیا؛ ۹) یشوع؛ ۱۰) شکنیا؛ ۱۱) الیاشیب؛ ۱۲) یاقیم؛ ۱۳) حُفه؛ ۱۴) یشبآب؛ ۱۵) بلجه؛ ۱۶) اِمیر؛ ۱۷) حیزیر؛ ۱۸) هِفصیص؛ ۱۹) فتحیا؛ ۲۰) یَحزَقیئیل؛ ۲۱) یاکین؛ ۲۲) جامول؛ ۲۳) دلایا؛ ۲۴) معزیا.

۸   این مردان مطابق وظایف خود در معبد بزرگ که توسط جدشان، هارون تعیین شده بود و با پیروی از فرمان خداوند خدای اسرائیل ثبت نام شدند.

۹   بقیّهٔ نسل لاوی عبارت بودند از:نسل عمرام: شوبائیل؛ نسل شوبائیل: یحدیا؛

۱۰   نسل رحبیا: یشیا اول بود؛

۱۱   نسل یهصار: شلوموت؛ نسل شلوموت: یَحَت؛

۱۲   نسل حبرون: اولی یریا، دوّمی امریا، سومی یحزیئیل و چهارمی یقمعام،

۱۳   نسل عُزیئیل: میکا؛ نسل میکا: شمیر؛

۱۴   نسل یشیا، برادر میکا: زکریا؛

۱۵   نسل مراری: محلی و موشی؛ پسر یعزیا: بَنو؛

۱۶   نسل مراری از پسران یعزیا: بنو، شوهم، زکور و عبری؛

۱۷   نسل محلی: العازار او پسری نداشت؛

۱۸   نسل قیس: از جمله پسرانش، یرحمئیل؛

۱۹   نسل موشی: محلی، عادر و یریموت؛اینها لاویان و خانواده‌شان بودند.مانند نسل هارون آنها هم به حکم قرعه در حضور داوود، صادوق، اخیملک و رؤسای خانواده‌های کاهنان و لاویان، بدون تبعیض تعیین شدند.

۲۰   مانند نسل هارون آنها هم به حکم قرعه در حضور داوود، صادوق، اخیملک و رؤسای خانواده‌های کاهنان و لاویان، بدون تبعیض تعیین شدند.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))