مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۱۱۹


۱   خوشا به حال کسانی‌که زندگی پاک و بی‌عیبی دارندو پیرو تعالیم الهی هستند.

۲   خوشا به حال آنهایی که دستورات او را بجا می‌آورندو از صمیم دل مطیع او هستند.

۳   هرگز خطا نمی‌کنند،بلکه در راه خداوند، قدم برمی‌دارند.

۴   تو احکام خود را به ما دادیتا با دقّت کامل از آنها پیروی کنیم.

۵   می‌‌‌‌خواهم که از دل و جاناوامر تو را بجا آورم.

۶   اگر در انجام احکام تو،کوشش به خرج دهم شرمنده نخواهم شد.

۷   وقتی راه راست را در زندگی بیاموزم،با دل پاک، تو را ستایش خواهم نمود.

۸   من احکام تو را اطاعت خواهم کرد،هرگز مرا ترک مکن.

۹   مرد جوان چگونه می‌تواند پاک زندگی کند؟با اطاعت از احکام تو.

۱۰   از دل و جان طالب تو هستم،نگذار که از احکام تو روی گردان شوم.

۱۱   کلام تو را در دل نگاه می‌دارمتا مرتکب گناه نشوم.

۱۲   خداوندا، تو متبارک هستی!احکام خود را به من بیاموز.

۱۳   تمام دستوراتی را که به ما داده‌ایبه دیگران بیان می‌کنم.

۱۴   پیروی از احکام تو را بیشتراز کسب ثروت دوست می‌دارم.

۱۵   دربارهٔ احکام تو تفکّر می‌کنمو به تعالیم تو توجّه می‌نمایم.

۱۶   از احکام تو لذّت می‌برمو دستورات تو را فراموش نخواهم كرد.

۱۷   به این بنده‌ات احسان کن تا زنده بمانمو از کلام تو پیروی کنم.

۱۸   چشمانم را بازکنتا حقایق عالی احکام تو را ببینم.

۱۹   در این دنیا غریب هستم،پس احکامت را از من پنهان مکن.

۲۰   اشتیاق شدید برای دانستن احکام تو،پیوسته قلبم را به تپش در می‌آورد.

۲۱   تو افراد متکبّر ملعون راکه از احکام تو اطاعت نمی‌کنند، مجازات می‌نمایی.

۲۲   چون من پیرو تعالیم تو هستم،مگذار که آنها مرا تحقیر و توهین کنند.

۲۳   هرچند حاکمان علیه من توطئه می‌کنند،من دربارهٔ تعالیم تو تفکّر می‌کنم.

۲۴   دستورات تو مایهٔ شادی من است،زیرا آنها راهنمای من می‌باشند.

۲۵   جان من به خاک چسبیده است،برحسب کلام خود مرا زنده بساز.

۲۶   کارهایی را که در زندگی کرده بودم، برای تو بیان کردم و تو به من جواب دادی.اکنون احکام خود را به من بیاموز.

۲۷   احکام خود را به من بفهمانو من دربارهٔ کارهای عالی تو تفکّر خواهم کرد.

۲۸   از شدّت غم و اندوه جانم به لبم رسیده است،مطابق وعدهٔ خود مرا تقویت نما.

۲۹   مرا از راه خطا باز‌دارو از روی رحمت خود احکامت را به من بیاموز.

۳۰   من راه راست را انتخاب کرده‌امو اوامر تو را پیش روی خود گذاشته‌ام.

۳۱   خداوندا، من از احکام تو پیروی کرده‌ام،مگذار که شرمنده گردم.

۳۲   چون تو به من فهم و دانش بیشتری عطا می‌کنی،من با کمال اشتیاق از احکام تو پیروی خواهم نمود.

۳۳   خداوندا، راه انجام دستوراتت را به من بیاموزو من همیشه آنها را بجا خواهم آورد.

۳۴   به من حکمت و دانش عطا كنتا احکام تو را از صمیم قلب بجا آورم.

۳۵   مرا به راه احکامت هدایت فرمازیرا از آنها لذّت می‌برم.

۳۶   دلم را به اطاعت از اوامرت مایل گردان،نه به مال دنیا.

۳۷   چشمانم را از دیدن چیزهای باطل بازدارو مرا به راه خود هدایت کن.

۳۸   مرا از وعده‌های خود مطمئن ساز،وعده‏هایی که به ترسندگان خود داده‌ای.

۳۹   مرا از رسوایی كه از آن ترسانم برهان،زیرا داوری‌های تو نیكوست.

۴۰   اشتیاق دارم که احکام تو را بجا آورم،ای خدای عادل، زندگی تازه‌ای به من عطا کن.

۴۱   خداوندا، مرا از محبّت پایدار خود برخوردار کنو مطابق وعدهٔ خود مرا نجات بده.

۴۲   آنگاه می‌توانم به کسانی‌که مرا سرزنش می‌کنند، جواب بدهم،زیرا به کلام تو توکّل نموده‌ام.

۴۳   من را کمک کن تا همیشه حقایق احکام تو را بیان کنم،چون امید من به داوری‌های توست.

۴۴   من همیشه از شریعت تو اطاعت خواهم کرد.تا ابدالآباد

۴۵   با آزادی کامل زندگی خواهم نمود،زیرا مطیع تعالیم تو هستم.

۴۶   احکام تو را بدون خجالتبرای پادشاهان بیان خواهم كرد.

۴۷   از انجام احکام تو شادمانم،زیرا آنها را دوست می‌دارم.

۴۸   اوامر تو را دوست دارمو به آنها احترام می‌گذارم.

۴۹   وعده‌هایی را که به این بنده‌ات داده‌ای به یاد آور،زیرا آنها به من امید داده‏اند.

۵۰   حتّی در هنگام سختی، آرامش داشتم،زیرا وعدهٔ تو به من زندگی می‌بخشد.

۵۱   مردمان متکبّر همیشه مرا مسخره می‌کنند،امّا من هرگز احکام تو را ترک نكرده‏ام.

۵۲   خداوندا، داوری‌های تو را از سالهای قدیم به یاد می‌آورمو آنها به من آرامش می‌بخشند.

۵۳   وقتی می‌بینم که اشخاص شریر احکام تو را بجا نمی‌آورند،از خشم به جوش می‌آیم.

۵۴   هر کجا که زندگی کنم،برای احکام تو سرود خواهم ساخت.

۵۵   خداوندا، شب هنگام تو را به یاد می‌آورمو دربارهٔ احکام تو تفکّر می‌کنم.

۵۶   من خوشی خود رادر اطاعت اوامر تو یافته‌ام.

۵۷   خداوندا، تو همه‌چیز من هستی،قول می‌دهم که شریعت تو را بجا آورم.

۵۸   از دل و جان خواستار رضای تو می‌باشم،مطابق وعدهٔ خود بر من رحم فرما.

۵۹   به رفتار خود توجّه کردم و قول می‌دهمکه از تعالیم تو پیروی کنم.

۶۰   بی‌درنگ و با شتاب،از اوامر تو اطاعت می‌کنم.

۶۱   شریران برای من دام گستردند،امّا من شریعت تو را فراموش نمی‌كنم.

۶۲   نیمهٔ شب بیدار می‌شوم،و تو را به‌خاطر داوری عادلانه‌ات ستایش می‌کنم.

۶۳   من دوست کسانی هستم که به تو احترام می‌گذارندو شریعت تو را بجا می‌آورند.

۶۴   خداوندا، جهان از محبّت پایدار تو پُر است،احکام خود را به من بیاموز.

۶۵   خداوندا، مطابق وعده‌اتبه بندهٔ خود احسان نمودی.

۶۶   به من حکمت و دانش بیاموز،زیرا به اوامر تو اعتماد دارم.

۶۷   پیش از آن که مرا تنبیه نمایی، من گمراه بودم،امّا اینک مطیع کلام تو هستم.

۶۸   تو چقدر خوب و مهربان هستی،اوامر خود را به من بیاموز.

۶۹   مردم متکبّر دربارهٔ من دروغ گفتند،امّا من با تمام دل اوامر تو را اطاعت می‌کنم.

۷۰   اینها اشخاص بی‌شعور و تن‌پرور می‌باشند،ولی شریعت تو به من لذّت می‌بخشند.

۷۱   تنبیه من به نفع من بود،زیرا سبب شد که اوامر تو را یاد بگیرم.

۷۲   شریعت تو برای منبیشتر از هزاران سکّهٔ طلا و نقره ارزش دارد.

۷۳   تو مرا ساخته و آفریده‌ای،پس به من دانش عطا فرما تا شریعت تو را بفهمم.

۷۴   آنانی‌ که از تو می‌ترسند، از دیدن من خوشحال می‌شوند،چون من هم به وعدهٔ تو امیدوارم.

۷۵   خداوندا، می‌دانم که قضاوت تو عادلانه استو مرا نیز از روی انصاف تنبیه نمودی.

۷۶   اکنون مطابق وعده‌ات،بندهٔ خود را از محبّت پایدارت آرامی ببخش.

۷۷   مرا از رحمت خود برخوردار کن تا زنده بمانم،زیرا شریعت تو مایهٔ شادمانی من است.

۷۸   اشخاص متکبّر که با دروغهای خود مرا متّهم ساختند، خجل و شرمنده شوند،امّا من همیشه به تعالیم و اوامر تو تفكّر خواهم نمود.

۷۹   آنهایی که از تو می‌ترسند پیش من بیایند،آنان كه اوامر تو را می‌دانند.

۸۰   مرا یاری كن تا با دلی پاک احکام تو را بجا آورمو شرمنده و سرافکنده نشوم.

۸۱   خداوندا، از انتظار اینکه مرا نجات بدهی، خسته شده‌ام،امید من به وعده‌های تو می‌باشد.

۸۲   چشمانم در انتظار وعده‌های تو تار گشته‌اندو می‌پرسم: «چه وقت مرا کمک خواهی کرد؟»

۸۳   هرچند مانند مشک شرابِ پوسیده، بی‌فایده شده‌ام،امّا اوامر تو را فراموش نکرده‌ام.

۸۴   تا کی باید صبر کنم؟چه وقت آنانی را که مرا عذاب می‌دهند، مجازات خواهی کرد؟

۸۵   متکبّران و آنانی که با کلام تو مخالفند،برای من چاه کنده‌اند.

۸۶   تمام اوامر تو قابل اعتماد هستند،مرا کمک کن زیرا متکبّران بی‌جهت مرا آزار می‌دهند.

۸۷   گرچه نزدیک بود به زندگی من خاتمه بدهند،امّا من از اوامر تو سرپیچی نکردم.

۸۸   به‌خاطر محبّت پایدارت بر من رحمت فرماتا شریعت تو را بجا آورم.

۸۹   خداوندا، کلام تو تا ابد باقی است؛آن کلام در آسمانها پایدار است.

۹۰   وفاداری تو در تمام نسلها پایدار است،تو زمین را آفریده‌ای و استوار خواهد بود.

۹۱   تمام آفرینش به فرمان تو ایستاده است،زیرا همه در خدمت تو هستند.

۹۲   اگر احکام تو مایهٔ شادی من نمی‌بود،تا به حال از پریشانی تلف شده بودم.

۹۳   از تعالیم تو هرگز سرپیچی نمی‌نمایم،زیرا به‌خاطر آنهاست که تو مرا زنده نگاه داشته‌ای.

۹۴   من از آن تو هستم، مرا نجات بده،زیرا کوشش کرده‌ام تا اوامر تو را بجا آورم.

۹۵   شریران قصد دارند مرا از بین ببرند،امّا من بر شریعت تو تفکّر خواهم نمود.

۹۶   هر چیز پایانی دارد،امّا کلام تو بی‌انتهاست.

۹۷   شریعت تو را چقدر دوست می‌‌دارم،تمام روز به آن فکر می‌کنم.

۹۸   احکام تو مرا از دشمنانم حکیمتر می‌سازد،زیرا که همیشه درنظر من هستند.

۹۹   از معلّمین خود داناتر شده‌ام،زیرا همیشه به تعالیم تو فکر می‌کنم.

۱۰۰   از افراد پیر و سالخورده داناتر هستم،زیرا مطیع دستورات تو هستم.

۱۰۱   پای خود را از راه بد باز داشته‌ام،تا احکام تو را اطاعت کنم.

۱۰۲   از اوامر تو سرپیچی نمی‌کنم،چون تو آنها را به من آموخته‌ای.

۱۰۳   کلام تو به دهان من چقدر شیرین است،حتّی از عسل نیز شیرینتر است.

۱۰۴   شریعت تو به من حکمت می‌آموزد،بنابراین از هر راه بد نفرت دارم.

۱۰۵   کلام تو برای پاهای من چراغ،و برای راههای من نور است.

۱۰۶   قسم خورده بودم و به آن وفادار هستمکه از اوامر عادلانهٔ تو پیروی کنم.

۱۰۷   خداوندا، سخت پریشانم،مطابق وعده‌ات مرا زنده بساز.

۱۰۸   خداوندا، شکرگزاری مرا قبول فرماو احکام و اوامر خود را به من بیاموز.

۱۰۹   جان من همیشه در خطر است،امّا شریعت تو را فراموش نكرده‏ام.

۱۱۰   شریران برای من دام گسترده‌اند،امّا من از فرمان تو سرپیچی نمی‌کنم.

۱۱۱   احکام تو برای من گنجی بی‌پایان است،زیرا آنها شادی دل من هستند.

۱۱۲   تصمیم گرفته‌ام تا روزی که زنده‌اماز شریعت تو اطاعت نمایم.

۱۱۳   از اشخاص دو رو بیزارم،امّا شریعت تو را دوست دارم.

۱۱۴   تو پناهگاه و پشتیبان من هستی،به وعده‌های تو امیدوارم.

۱۱۵   ای بدکاران از من دور شوید،تا من اوامر خدای خود را بجا آورم.

۱۱۶   خداوندا، مطابق وعده‌ات به من قوّت عطا کن تا زنده بمانمو نگذار كه امیدم به ناامیدی تبدیل شود.

۱۱۷   مرا محافظت کن تا در امنیّت باشمو اوامر تو را بجا آورم.

۱۱۸   کسانی که اوامر تو را اطاعت نمی‌کنند،از حضور خود می‌رانی و نقشه‌هایشان را باطل می‌سازی.

۱۱۹   همهٔ مردم شریر را مانند تفاله دور می‌ریزی،بنابراین من تعالیم تو را دوست دارم.

۱۲۰   از ترس تو به خود می‌لرزمو از داوری‌هایت وحشت می‌کنم.

۱۲۱   کارهای من درست و پسندیده بوده‌اند،مرا به دست دشمنانم مسپار.

۱۲۲   مرا مطمئن ساز که کمکم می‌کنیو نمی‌گذاری که اشخاص متکبّر بر من ظلم کنند.

۱۲۳   چشمانم در انتظار نجات تو تار گشته‌اند،برای نجاتی كه وعده داده‏ای.

۱۲۴   مطابق محبّت پایدار خود با من رفتار نماو اوامر خود را به من بیاموز.

۱۲۵   من بندهٔ تو هستم، مرا دانایی عطا فرماتا تعالیم تو را بفهمم.

۱۲۶   زمان آن رسیده است که خداوند اقدام نماید،زیرا مردم شریعت او را اطاعت نمی‌کنند.

۱۲۷   من اوامر تو رااز طلای ناب بیشتر دوست دارم.

۱۲۸   تمام کارهای خود را مطابق احکام تو انجام خواهم دادو از هر راه نادرست نفرت دارم.

۱۲۹   تعالیم تو بسیار عالی است،از دل و جان آنها را انجام خواهم داد.

۱۳۰   درک تعالیم تو ذهن آدمی را روشن می‌کندو ساده دلان را حکیم می‌گرداند.

۱۳۱   با اشتیاق برای فرامین تولَه‌لَه می‌زنم.

۱۳۲   همان‌طور که بر دوستدارانت رحمت داری،بر من نیز رحمت فرما.

۱۳۳   مطابق کلامت مرا از لغزش محافظت فرماتا مغلوب بدی و شرارت نشوم.

۱۳۴   مرا از شر کسانی‌که در پی آزار من هستند، نجات دهتا از احکام تو پیروی کنم.

۱۳۵   با نور حضور خود مرا برکت بدهو شریعت خود را به من بیاموز.

۱۳۶   سیل اشک از چشمانم جاری است،زیرا مردم از شریعت تو پیروی نمی‌کنند.

۱۳۷   خداوندا، تو عادل هستیو از روی عدل و انصاف داوری می‌کنی.

۱۳۸   قوانین تو،همه از روی عدل و انصاف است.

۱۳۹   آتش خشم، سراسر وجودم را می‌سوزاند،زیرا دشمنان من به احکام تو اعتنا نمی‌کنند.

۱۴۰   وعده‏های تو به درستی آزموده شده‌اندو من آنها را دوست دارم.

۱۴۱   من بنده‏ای ناچیز و نالایق هستم،امّا از انجام احکام تو سرپیچی نمی‌کنم.

۱۴۲   عدالت تو ابدیو شریعت تو درست است.

۱۴۳   سختی و مشکلات مرا فراگرفته است،امّا احکام تو موجب شادی من است.

۱۴۴   تعالیم تو همیشه عادلانه است،مرا در درک آنها یاری فرما تا زنده بمانم.

۱۴۵   خداوندا، از صمیم دل به درگاه تو التماس می‌کنم،دعایم را مستجاب فرما تا اوامر تو را بجا آورم.

۱۴۶   نزد تو دعا می‌کنم، مرا نجات بدهو من شریعت تو را بجا خواهم آورد.

۱۴۷   سحرگاهان به پیشگاه تو دعا می‌کنمو از تو کمک می‌‌‌‌خواهم و امید من به وعدهٔ تو می‌باشد.

۱۴۸   شب تا سحر بیدار می‌مانمو به تعالیم تو فکر می‌کنم.

۱۴۹   خداوندا، به‌خاطر محبّت پایدارت دعایم را بشنو،بر من رحمت فرما و مرا از مرگ نجات بده.

۱۵۰   مردم بدخواه برای حمله به من نزدیک می‌شوند.آنها کسانی هستند که از شریعت تو پیروی نمی‌کنند.

۱۵۱   امّا تو ای خداوند، با من هستیو احکام تو همیشه درست است.

۱۵۲   از قدیم، تعالیم تو را آموختمو دانستم که همهٔ آنها ابدی هستند.

۱۵۳   درد و رنج مرا ببین و رهایی‌ام بده،زیرا از شریعت تو سرپیچی نکرده‌ام.

۱۵۴   از حق من دفاع کن و آزادم نماو مطابق وعده‌ای که داده‌ای، نجاتم بده.

۱۵۵   مردم شریر نجات نخواهند یافت،زیرا از شریعت تو اطاعت نمی‌کنند.

۱۵۶   خداوندا، رحمت تو عظیم است،مطابق عدالت خود مرا رهایی‌ بده.

۱۵۷   من دشمنان و بدخواهان زیادی دارم،امّا از انجام شریعت تو غفلت نمی‌ورزم.

۱۵۸   وقتی به شریران نگاه می‌کنم از آنها نفرت می‌کنم،زیرا احکام تو را بجا نمی‌آورند.

۱۵۹   خداوندا، ببین که به تعالیم تو چقدر علاقه دارم،محبّت پایدار تو تغییر ناپذیر است، پس زندگی مرا حفظ فرما.

۱۶۰   تمام احکام تو حقو عدالت تو ابدی است.

۱۶۱   حکمرانان بدون علّت مرا اذیّت می‌کنند،امّا ترس کلام تو در دل من است.

۱۶۲   مانند کسی‌که گنج بزرگی را یافته باشد،از وعده‏های تو شادمانم.

۱۶۳   از دروغ و ریا متنفّرم،ولی شریعت تو را دوست دارم.

۱۶۴   به‌خاطر داوری‏های عادلانه‌اتهر روز هفت مرتبه تو را ستایش می‌کنم.

۱۶۵   کسانی‌که شریعت تو را دوست می‌دارند، از امنیّت کامل برخوردارندو هیچ چیزی نمی‌تواند آنها را گمراه سازد.

۱۶۶   خداوندا، امید من به این است که تو مرا نجات دهی،من احکام تو را اطاعت می‌کنم.

۱۶۷   از صمیم قلب تعالیم تو را بجا می‌آورمو آنها را دوست می‌دارم.

۱۶۸   احکام و دستورات تو را اطاعت می‌کنمزیرا تو از هر کار من آگاه هستی.

۱۶۹   خداوندا، ناله و زاری مرا بشنوو مطابق وعده‌ات به من فهم و دانش عطا فرما.

۱۷۰   دعای من به پیشگاه تو برسدو مرا طبق وعده‌ات رهایی بده.

۱۷۱   پیوسته تو را ستایش می‌کنم،زیرا شریعت خود را به من می‌آموزی.

۱۷۲   دربارهٔ شریعت تو سرود می‌خوانم،زیرا تمام اوامر تو عادلانه است.

۱۷۳   برای کمک من آماده باش،زیرا که پیرو اوامر تو هستم.

۱۷۴   در آرزوی نجات از جانب تو می‌باشمو از شریعت تو لذّت می‌برم.

۱۷۵   به من طول عمر عطا فرما تا تو را ستایش کنمو تعالیم تو مرا یاری دهند.مانند گوسفند گمشده‌ای سرگردان شده‌ام،بیا و بنده‌ات را دریاب، زیرا شریعت تو را فراموش نکرده‌ام.

۱۷۶   مانند گوسفند گمشده‌ای سرگردان شده‌ام،بیا و بنده‌ات را دریاب، زیرا شریعت تو را فراموش نکرده‌ام.


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))