مزامير


باب : ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  ۱۳  ۱۴  ۱۵  ۱۶  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  ۲۱  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵  ۲۶  ۲۷  ۲۸  ۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  ۳۷  ۳۸  ۳۹  ۴۰  ۴۱  ۴۲  ۴۳  ۴۴  ۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۴۹  ۵۰  ۵۱  ۵۲  ۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  ۶۱  ۶۲  ۶۳  ۶۴  ۶۵  ۶۶  ۶۷  ۶۸  ۶۹  ۷۰  ۷۱  ۷۲  ۷۳  ۷۴  ۷۵  ۷۶  ۷۷  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۸۱  ۸۲  ۸۳  ۸۴  ۸۵  ۸۶  ۸۷  ۸۸  ۸۹  ۹۰  ۹۱  ۹۲  ۹۳  ۹۴  ۹۵  ۹۶  ۹۷  ۹۸  ۹۹  ۱۰۰  ۱۰۱  ۱۰۲  ۱۰۳  ۱۰۴  ۱۰۵  ۱۰۶  ۱۰۷  ۱۰۸  ۱۰۹  ۱۱۰  ۱۱۱  ۱۱۲  ۱۱۳  ۱۱۴  ۱۱۵  ۱۱۶  ۱۱۷  ۱۱۸  ۱۱۹  ۱۲۰  ۱۲۱  ۱۲۲  ۱۲۳  ۱۲۴  ۱۲۵  ۱۲۶  ۱۲۷  ۱۲۸  ۱۲۹  ۱۳۰  ۱۳۱  ۱۳۲  ۱۳۳  ۱۳۴  ۱۳۵  ۱۳۶  ۱۳۷  ۱۳۸  ۱۳۹  ۱۴۰  ۱۴۱  ۱۴۲  ۱۴۳  ۱۴۴  ۱۴۵  ۱۴۶  ۱۴۷  ۱۴۸  ۱۴۹  ۱۵۰  

باب ۸۹


۱   خداوندا، من همیشه ستایشگر محبّت پایدار تو هستم.وفاداری تو را به همه‌کس بیان خواهم کرد.

۲   زیرا محبّت پایدار تو ابدیو پیمان و وفای تو همچون آسمانها پایدار است.

۳   تو فرمودی: «با برگزیدهٔ خود پیمان بسته‌امو برای بندهٔ خود داوود، قسم خورده‌ام،

۴   که همیشه یک نفر از نسل تو پادشاه خواهد بودو نسل تو تا ابد برقرار خواهد ماند.»

۵   خداوندا، آسمانها عجایب تو را بیان می‌کنندو وفاداری تو در جماعت مؤمنین ستایش می‌شود.

۶   کیست که در آسمانها بتواند خود را با تو مقایسه کند؟در میان موجودات آسمانی چه کسی مانند خداوند است؟

۷   جمیع مقدّسان از تو می‌ترسندو همه در پیشگاه تو با احترام می‌ایستند.

۸   ای خداوند، خدای متعال، هیچ‌کس به توانایی تو نیست!تو در همه‌چیز وفاداری.

۹   تو بر دریاها تسلّط داریو امواج خروشان آن را آرام می‌سازی.

۱۰   تو هیولای رهب، را درهم کوبیدی و کُشتی،با قدرت عظیم خود، دشمنانت را شکست دادی.

۱۱   آسمان و زمین از آن توست،تو جهان و هرچه در آن است را آفریدی.

۱۲   شمال و جنوب را تو به وجود آوردی.کوههای تابور و حرمون، با شادی تو را ستایش می‌کنند.

۱۳   تو چقدر نیرومند هستی!دست و بازوی تو بسیار تواناست!

۱۴   عدالت و انصاف، اساس پادشاهی توو محبّت پایدار و وفاداری، شیوهٔ کار توست.

۱۵   خوشا به حال مردمی که می‌دانند چگونه برای تو سرود بخوانند،آنان در پرتو نور رحمت تو ساکن می‌شوند.

۱۶   به‌خاطر تو تمام روز شادی می‌نمایندو نیکویی تو را می‌سرایند.

۱۷   تو به ما قدرت بخشیدی،در محبّت خود ما را پیروز می‌گردانی.

۱۸   ای ‌خداوند، تو نگهبان ما را انتخاب کردی،تو پادشاه ما را برگزیدی.

۱۹   سالها پیش در رؤیا با بندهٔ وفادار خود صحبت کردی و فرمودی:«تاج را بر سر شخص شجاعی گذاشتمو مردی را از بین مردم بر تخت شاهی نشاندم.

۲۰   بندهٔ خود، داوود را به پادشاهی برگزیدمو او را با روغن مقدّس مسح کردم.

۲۱   به او نیرو و توانایی می‌بخشمو با قدرت خود او را قوّت خواهم بخشید.

۲۲   دشمنانش بر او پیروز نخواهند شدو شریران به او صدمه‏‌ای نخواهند زد.

۲۳   دشمنانش را در برابر چشمان او سرکوب می‌کنم،و کسانی را که از او نفرت دارند، هلاک خواهم کرد.

۲۴   محبّت پایدار و وفاداری من با او خواهد بودو همیشه او را پیروز خواهم نمود.

۲۵   فرمانروایی او را از دریای مدیترانهتا رود فرات وسعت خواهم بخشید.

۲۶   او به من خواهد گفت: "تو پدر من، و خدای من هستی،تو پشتیبان و نجات‌دهندهٔ من می‌‌باشی."

۲۷   من او را پسر نخستزادهٔ خود خواهم ساختو او را مقتدرترین پادشاه روی زمین خواهم ساخت.

۲۸   همیشه او را از محبّت پایدار خود بهره‌مند خواهم كرد،و پیمان من با او پیمان ابدی است.

۲۹   خاندان او تا به ابد پایدارو پادشاهی او همچون آسمان برای همیشه پابرجا خواهد بود.

۳۰   «امّا اگر فرزندان او از احکام من سرپیچی نمایندو مطابق اوامر من رفتار نکنند،

۳۱   اگر به راهنمایی‌های من بی‌توجّهی کنندو یا دستورات مرا انجام ندهند،

۳۲   آنگاه آنها را به‌خاطر گناهانشان تنبیهو مجازات خواهم كرد.

۳۳   ولی داوود را از محبّت خود محروم نخواهم كردو قولی را که به او داده‌ام، از یاد نخواهم برد.

۳۴   من پیمان خود را نخواهم شكستو از گفتهٔ خود پشیمان نخواهم شد.

۳۵   «به ذات اقدس خود قسم خورده‌امو به او دروغ نمی‌گویم،

۳۶   خاندان او تا به ابد باقی،و پادشاهی او تا زمانی که خورشید می‌تابد، استوار خواهد بود،

۳۷   مانند ماه که شاهد باوفای آسمان است،او همیشه پایدار خواهد بود.»

۳۸   امّا اکنون بر پادشاه برگزیده‌ات خشمناک هستیو او را ترک نموده‌ای.

۳۹   پیمان خود را با بنده‌ات شکسته‌ایو تاج او را بر زمین زده‌ای.

۴۰   دیوارهای شهر او را ویران کردهو قلعه‏‌هایش را به خرابه تبدیل نموده‌ای.

۴۱   رهگذران دارایی او را تاراج می‌کنندو همسایگانش او را مسخره می‌نمایند.

۴۲   به دشمنانش پیروزی داده‌ایو آنها را شادمان ساخته‌ای.

۴۳   شمشیرش را کُند ساختهو در میدان جنگ به او کمک نکردی.

۴۴   عصای سلطنت را از او گرفتیو تختش را سرنگون ساختی.

۴۵   پیش از وقت، او را به پیری رساندیو نزد مردم او را رسوا نمودی.

۴۶   آیا برای همیشه خود را از من پنهان می‌کنی؟تا به کی آتش خشمت فروزان خواهد بود؟

۴۷   خداوندا، به یاد آور که عمر ما بسیار کوتاه است،و تو تمام انسانها را فانی آفریده‌ای.

۴۸   چه کسی می‌تواند خود را از چنگال مرگ برهاند؟کیست آن کسی‌که بتواند از رفتن به گور خودداری کند؟

۴۹   خداوندا، آن محبّتی که از اول به ما داشتی، چه شد؟کجاست آن پیمانی که با کمال وفاداری با داوود بستی؟

۵۰   خداوندا، ببین که مردم چگونه به من که خادم تو هستم توهین می‌کنندو چطور اهانتهای کافران را تحمّل می‌کنم!

۵۱   دشمنان تو، پادشاه برگزیدهٔ تو را مسخره می‌کنندو هر کجا که می‌رود، به او اهانت می‌کنند.خداوند تا به ابد متبارک باد!آمین و آمین!

۵۲   خداوند تا به ابد متبارک باد!آمین و آمین!


radiosedayeenjil@gmail.com


+۱ (۸۱۸) ۷۵۱ ۹۷۲۶


رادیو صدای انجیل در شبکه های اجتماعیاپلیکیشن رادیو صدای انجیل


استفاده و به اشتراک گذاری مطالب وب سایت با درج نام منبع ( وب سایت و لینک وب سایت ) بلامانع است. و خوشحال می شویم لینک مطالب وب سایت را با دیگران به اشتراک بگذارید (( آنچه می کنیم برای جلال نام خداوند است))